Blog

Blog2022-02-09T16:28:34+00:00

EL RÈGIM ESPECIAL DEL CRITERI DE CAIXA.- RD 828/2013, de 25 d’octubre

El RD 828/2013 modifica diverses normes, entre elles, el Reglament de l'Impost sobre el Valor Afegit, aprovat pel Reial Decret 1624/1992, de 29 de desembre, i això té molt a veure amb el que anunciàvem a la nostra anterior referència al bloc quan parlàvem del NOU RÈGIM ESPECIAL DEL CRITERI DE CAIXA introduït per la Llei 14/2013 de 27 de setembre: ja tenim l'esperat desenvolupament reglamentari, que como régimen optativo tendrá efectos desde 1 DE [...]

By |31/10/2013|Categories: Fiscalitat, Interès General|0 Comments

L’IVA I EL CRITERI DE CAIXA. LA NOVETAT TRIBUTÀRIA

La Llei 14/2013 de 27 de setembre , de suport als emprenedors, modifica l'impost de la renda, l'impost de societats, i l'IVA, i les novetats es limiten al règim d'incentius i deduccions. No pretendemos más que avisar que AMB EFECTES DE L'1 DE GENER DE 2014 AQUESTA PREVIST LA POSSIBILITAT D'ACOLLIR-SE A UN NOU RÈGIM ESPECIAL DEL CRITERI DE CAIXA. L'art. 23 de la Llei 14/2013 de 27 de setembre, estableix la possibilitat d'acollir-se al [...]

By |21/10/2013|Categories: Fiscalitat|Tags: , |0 Comments

LA LIMITACIÓ DE PAGAMENTS EN EFECTIU

La Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d'adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau, a l'article 7, LIMITA EL PAGAMENT EN EFECTIU A TOTES LES OPERACIONS AMB UN IMPORT IGUAL O SUPERIOR A 2500,00€ o el seu contravalor en moneda estrangera. I hem de fer esment al tema, perquè són els particulars els que [...]

By |21/10/2013|Categories: Fiscalitat|Tags: , |0 Comments

ELS CANVIS A LES INSTAL·LACIONS DE TELEVISIÓ TERRESTRE

Als Administradors de Finques col·legiats, el passat mes d'abril se'ns ha fet arribar informació relativa a la no necessitat –de moment- d'adaptar les antenes a l'anomenat DIVIDENDO DIGITAL. La veritat és que hi havia una previsió per part del Ministeri d'Indústria a assignar els canals 61 a 69 de l'UHF als nous serveis LTE/4G, comportant el cessament de les emissions de TDT amb efectes per al 31/12/2014: si bé, pel Ministeri es va anunciar l'avançament [...]

By |21/10/2013|Categories: Instal·lacions comunitàries|Tags: |0 Comments

BAIXA TENSIÓ. INSPECCIONS PERIÒDIQUES EN EDIFICIS D’HABITATGES

Continuant amb el tema de les obligacions exigides a les comunitats de propietaris, l’Administració requereix L’ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES COMUNS DELS EDIFICIS AL REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PARA LA BAIXA TENSIÓ (REBT): el el REBT aprovat per Reial decret 842/2002, així com del decret 363/2004 de 24 d’agost, ESTABLEIX UNA INSPECCIÓ PERIÒDICA CADA 10 ANYS EN ELS EDIFICIS D’HABITATGES AMB POTÈNCIA MÀXIMA ADMISSIBLE SUPERIOR A 100 KW. Normativa esmentada, no només afecta plurifamiliar edificis, però també [...]

By |13/02/2013|Categories: IMMOBILIARI|0 Comments
Go to Top