Continuant amb el tema de les obligacions exigides a les comunitats de propietaris, l’Administració requereix L’ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES COMUNS DELS EDIFICIS AL REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PARA LA BAIXA TENSIÓ (REBT): el el REBT aprovat per Reial decret 842/2002, així com del decret 363/2004 de 24 d’agost, ESTABLEIX UNA INSPECCIÓ PERIÒDICA CADA 10 ANYS EN ELS EDIFICIS D’HABITATGES AMB POTÈNCIA MÀXIMA ADMISSIBLE SUPERIOR A 100 KW.

Normativa esmentada, no només afecta plurifamiliar edificis, però també places d’aparcament i exteriors d’il·luminació. Ha de tenir, un manteniment per empreses d’instal·lacions que ha de estar degudament registrades.

Pel que fa a la Llei aplicable, la Generalitat de Catalunya ha donat instruccions diverses fixant-se un termini per les inspeccions corresponents; Actualment, publica la Instrucció
9/2012.
(clicka enllaç)

Per a més informació, pots visitar la web de la Generalitat de Catalunya (Clicka enllaç).