El RD 828/2013 modifica diverses normes, entre elles, el Reglament de l’Impost sobre el Valor Afegit, aprovat pel Reial Decret 1624/1992, de 29 de desembre, i això té molt a veure amb el que anunciàvem a la nostra anterior referència al bloc quan parlàvem del NOU RÈGIM ESPECIAL DEL CRITERI DE CAIXA introduït per la Llei 14/2013 de 27 de setembre: ja tenim l’esperat desenvolupament reglamentari, que como régimen optativo tendrá efectos desde 1 DE GENER DE 2014.

Novetats a destacar:

  • Presentar la declaració censal per a la inclusió o renúncia al règim
  • L’Exclusió en el règim es produeix quan el volum d’operacions a l’any natural excedeixi els 2.000.000,00€, i/ o el total de cobraments en efectiu d’un mateix destinatari superi els 100.00,00€.
  • Als Llibres registre s’hauran d’incorporar les dates de cobraments o pagament, i el mitjà utilitzat per fer-ho.
  • S’introdueixen modificacions al RD 1619/2012 de 30 de novembre, en matèria de facturació relatives a aquest règim especial, esment al contingut de les factures i termini d’expedició (arts 6,7,11)
  • Amb relació al model 347, declaració anual d’operacions amb terceres persones, la nova regulació afecta els subjectes passius inclosos en el règim especial del criteri de caixa, com els destinataris d’aquestes operacions. Es fa esment també a les comunitats de béns en règim de propietat horitzontal quant a la seva obligació del deure informació.

Com sempre a la vostra disposició per donar-vos més informació respecte a aquesta i altres novetats que vagin sorgint.