La Llei 14/2013 de 27 de setembre , de suport als emprenedors, modifica l’impost de la renda, l’impost de societats, i l’IVA, i les novetats es limiten al règim d’incentius i deduccions.

No pretendemos más que avisar que AMB EFECTES DE L’1 DE GENER DE 2014 AQUESTA PREVIST LA POSSIBILITAT D’ACOLLIR-SE A UN NOU RÈGIM ESPECIAL DEL CRITERI DE CAIXA.

L’art. 23 de la Llei 14/2013 de 27 de setembre, estableix la possibilitat d’acollir-se al criteri de caixa , per la qual cosa té caràcter optatiu i limitat que el subjecte passiu de l’impost compleixi unes determinades condicions, i cal ressaltar que el seu volum d’operacions al any natural anterior no superi els 2.000.000 €.

QUÈ PERMET EL CRITERI DE CAIXA?

Que la declaració i l’ingrés de l’IVA REPERCUTIT no es produirà fins que el client no hagi pagat, si bé l’IVA SUPORTAT no es podrà deduir fins que no s’hagi produït el pagament als proveïdors.

Ara bé, EXISTEIX UNA LIMITACIÓ EN EL TEMPS D’ESPERA, EL 31 DE DESEMBRE DE L’ANY IMMEDIAT POSTERIOR HA DE PRODUIR-SE LA DECLARACIÓ DE L’INGRÉS I DE LA DEDUCCIÓ (encara que el cobrament de la factura no s’hagi realitzat, o encara que el pagament al proveïdor no es hagi produït).

En qualsevol cas, no ens podem estendre més, només indicar que hi ha activitats excloses, que es troba pendent de desenvolupament reglamentari.

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu adreçar-vos al nostre despatx.